VELKA CENA UMENI
cena umeni muze byt ruzna,,
nahodna obet loupeze

auto gangsteru s ukradenym umenim

lupic na ukradenem piecu

lipic u dodavky

ochranka